Alta, modificació o Cessació als censos tributaris.
 
Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
 
Declaració Renda, Patrimoni Societats i I.V.A. (anuals).
 
Declaracions periòdiques: I.R.P.F. a compte del sistema d'Estimació Directa; Objectiva, (mòduls); I.R.P.F. retencions trimestrals i resum anual; Declaració de l'Impost sobre el Valor afegit trimestralment;
Operacions amb tercers.
 
 
 
 
Actuacions de Gestió, Inspecció: gestió, atendre requeriments, comprovacions mòduls i inspecció.
 
 
Recursos i reclamacions econòmic administratius: Recursos de reposició; Reclamacions econòmic administratives regional.
 
 
Assessorament fiscal continuat: Comptabilitat empreses, règim mòduls i règim estimació directa; Professionals.
 
 
Ajornaments i fraccionaments.
 
Tancament comptable, enquadernació i legalització de la comptabilitat de l'exercici anterior davant del Registre Mercantil corresponent.
 
 
Elaboració i presentació dels comptes anuals de l'empresa de l'exercici anterior, així com elaboració i transcripció de l'Acta de la Junta de Socis Ordinària de l'aprovació dels comptes de la Societat.
 
 
 
 
 
 
 
 
info@gestio-integral.com