Confecció de les nòmines dels treballadors, així com de les assegurances sociales(TC1 i TC2-Sistema XARXA).

 
 
Preparació de la informació necessària per a la declaració periòdica de les retencions a compte de l'IRPF. , referents als empleats, o si la Societat el sol·licita, preparació de la pròpia declaració després de rebre del Departament de Comptabilitat la informació complementària necessària sobre les retencions a professionals, retribucions en espècie i similars.

 
 
Preparació de la informació necessària per a la declaració - Resum Anual de Retencions a compte de l'IRPF en suport magnètic, referents als empleats, o si la Societat el sol·licita, preparació de la pròpia declaració després de rebre del Departament de Comptabilitat en suport magnètic la informació complementària necessària.

 
 
Certificats individuals de remuneracions, retencions i descomptes de la Seguretat Social als efectes de l'Impost sobre persones Físiques.

 
 
Preparació i tramitació de la documentació necessària per a la contractació d'empleats, prorrogues i variacions de dades.
No s'inclou la preparació de contractes d'alta direcció que, en el seu cas, serien objecte de proposta específica.

 
 
Informació periòdica sobre venciments de contractes, i seguiment per a l'execució dels passos pertinents.

 
 
Preparació i tramitació de la documentació necessària per als casos de baixa de treballadors en l'empresa. Càlcul d'indemnitzacions i/o liquidacions.